ایمیل:
info@nikbrandagency.ir
مشاوره رایگان:
09190999762

معرفی تکنیک شش کلاه تفکر

تـو ایـن روش مـا شـش کلاه بـا شـش رنـگ متفـاوت داریـم و اگـه هـر کـدوم رو روی سـر خودمـون بذاریـم یکـی از بخش هـای مغــز مــا فعــال میشــه و در نتیجــه می تونیــم از اون زاویــه بــه ایــده نــگاه کنیــم.

•کلاه سفید: داده ها، اطلاعات و واقعیت ها
•کلاه قرمز: عواطف و احساسات
•کلاه سبز: نوآوری و خلاقیت
•کلاه زرد: مثبت بودن و خوش بینی
•کلاه سیاه: منفی بودن یا قضاوت منفی
•کلاه آبی: کنترل و نظارت

ایـن تکنیـک رو می تونیـم بـه صـورت گروهـی انجـام بدیـم. کافیـه هـر کـدوم از ایـن شـش کلاه رو بـر سـر یکـی از اعضـای گـروه بذاریـد و از اون بخواهیـد کـه از زاویـه کلاه خـودش بـه موضـوع اصلـی نـگاه کنـه. کسـی کـه کلاه آبـی بـه سـر مـی ذاره، بایـد بـه عملکـرد سـایر اعضـا نظـارت کنـه، ایده هـا و نظـرات اون هـا رو ارزیابـی و سـازماندهی کنـه.

معمولا تکنیک شش کلاه تفکـر باعـث میشـه ایـده ای کـه از جلسـه یـا نشسـت شـما خـارج شـد، خیلـی سـنجیده و کامـل باشـه؛چـون بـه همـه ابعـاد و زوایـای اون پرداختـه شـده.

آژانس طراحی نیک برند با هدف ارائه خدمات طراحی سایت، سئو و برندینگ، متشکل از افراد مجرب،شروع به کار نمود. آژانس نیک برند کیفیت، سرعت، دقت و خلاقیت در خدمت رسانی را سرلوحه کار خود قرار داده و به پشتوانه همین امور توانسته اعتماد مشتریان خود را جلب نماید.

تماس با ما

آژانس طراحی نیک برند با هدف ارائه خدمات طراحی سایت، سئو و برندینگ، متشکل از افراد مجرب،شروع به کار نمود. آژانس نیک برند کیفیت، سرعت، دقت و خلاقیت در خدمت رسانی را سرلوحه کار خود قرار داده و به پشتوانه همین امور توانسته اعتماد مشتریان خود را جلب نماید.