معرفی تکنیک شش کلاه تفکر

تـو ایـن روش مـا شـش کلاه بـا شـش رنـگ متفـاوت داریـم و اگـه هـر کـدوم رو روی سـر خودمـون بذاریـم یکـی از بخش هـای مغــز مــا فعــال میشــه و در نتیجــه می تونیــم از اون زاویــه بــه ایــده نــگاه کنیــم. •کلاه سفید: داده ها، اطلاعات و واقعیت ها •کلاه قرمز: عواطف و احساسات •کلاه سبز: […]