معرفی تکنیک شش کلاه تفکر

تـو ایـن روش مـا شـش کلاه بـا شـش رنـگ متفـاوت داریـم و اگـه هـر کـدوم رو روی سـر خودمـون بذاریـم یکـی از بخش هـای مغــز مــا فعــال میشــه و در نتیجــه می تونیــم از اون زاویــه بــه ایــده نــگاه کنیــم. •کلاه سفید: داده ها، اطلاعات و واقعیت ها •کلاه قرمز: عواطف و احساسات •کلاه سبز: […]

نمونه قرارداد طراحی سایت

ماده 1- موضوع قرارداد طراحی وب سایت  و انجام امور مربوطه  با  مشخصات پیوست به شماره …………………………… ماده 2- طرفین قرارداد اين قرارداد فی مابين آژانس طراحی نیک برند  که از این پس در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود و از یک طرف ……………………………   که از این پس در این قرارداد کارفرما نامیده می […]