نمونه قرارداد طراحی سایت

ماده 1- موضوع قرارداد طراحی وب سایت  و انجام امور مربوطه  با  مشخصات پیوست به شماره …………………………… ماده 2- طرفین قرارداد اين قرارداد فی مابين آژانس طراحی نیک برند  که از این پس در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود و از یک طرف ……………………………   که از این پس در این قرارداد کارفرما نامیده می […]